Održivi razvoj

Zaštita od požara

Stalni je zadatak zaštite od požara i cjelovita zaštita od požara na kategorizovanim objektima INA Grupe te kontinuirano unapređenje stanja zaštite od požara u cjelini.​

Na svim objektima INA Grupe tokom godine aktivno se sprovode mjere zaštite od požara.​

Interna regulativa​

Značajne su aktivnosti usmjerene na usklađivanje interne regulative, postupaka i standarda sa standardima EU i najboljom praksom u području zaštite od požara u naftnoj i hemijskoj industriji. ​

Osposobljavanja zaposlenih​

Svaki zaposleni INA Grupe dužan je proći osposobljavanje iz zaštite od požara prilikom stupanja na radno mjesto ili kod promjene istog prema programima iz područja ZOP-a, koji su usklađeni sa zakonskom regulativom države u kojoj posluje pojedino društvo INA Grupe kao i sve ostale vidove osposobljavanja, treninga i edukacija. Kontinuirana i stalna edukacija svih zaposlenih ima za svrhu preventivno izbjegavanje svih eventualnih situacija koje mogu dovesti do nastanka požara i eksplozije kao i rukovanje protivpožarnom opremom i sredstvima.