Održivi razvoj

INA Grupa i održivost

Održivi razvoj smatra se jednim od temeljnih načela poslovanja INA Grupe i predstavlja trajnu predanost uravnoteženoj integraciji faktora prirodnog okruženja i privrednih i društvenih faktora u svakodnevnom poslovanju sa ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih uticaja.

Dugoročni poslovni uspjeh INA Grupe moguć je samo u uslovima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti naših radnika, te brige prema okolini u kojoj radimo i živimo.​

Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe, a odnose se na definisana četiri ključna područja održivog razvoja. To su:

Klimatske promjene i zaštita okoline

Svjesni uticaja klimatskih promjena na globalnom nivou, INA Grupa preduzima i planira cijeli niz projekata i aktivnosti vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti.​

Sa aspekta zaštite okoline, zdravlja i sigurnosti posebna pažnja se posvećuje sigurnosti na radnom mjestu, unapređenju zaštite životne sredine, smanjenju emisija stakleničkih plinova, racionalnom korištenju energije te davanju prednosti dobavljačima koji se pridržavaju istih principa.​

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Zaštita i zdravlje na radu

Naftna industrija zahtijeva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti (ZZS), stoga je INA Grupa uspostavila sveobuhvatan sistem upravljanja ZZS na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informisanju te aktivnom uključivanju zaposlenih u unapređenje ZZS na radu.​

Odnosi sa zajednicom i ljudski kapital

INA Grupa je kompanija sa pedeset godina dugom tradicijom dobre saradnje sa zajednicama u kojima posluje. Želi biti poželjan partner koji podupire razvoj i sam aktivno učestvuje u životu zajednice.​

Uspjeh INA Grupe se temelji na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni resurs i kapital, određuje poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese INA Grupe.​

Integritet i transparentnost

Etičkim kodeksom INA Grupe određuju se osnovne vrijednosti, te načela ponašanja menadžmenta i radnika INA Grupe u pogledu njihovog odnosa prema radu, saradnicima i poslovnim partnerima, te prema javnosti, kao i obaveze INA Grupe u osiguravanju odgovarajućih radnih uslova i profesionalnog razvoja radnika, te izbjegavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.​