O kompaniji

Podaci o kompaniji

INA-CRNA GORA d.o.o. Podgorica

Sjedište: Oktoih 2, 81000 Podgorica

Telefon:
+382 20 268 253
+382 20 268 263
+382 20 268 450

e-mail:  kontakt@inacg.me  

Matični broj – PIB: 02305054; PDV registracioni broj: 92/31-00153-8      

Žiro račun:  510-269-09 kod Crnogorske Komercijalne banke AD          

Žiro račun: 540-9635-49 kod ERSTE Bank AD Podgorica                      

Društvo je registrovano u Privrednom sudu u Podgorici