O kompaniji

O INA Grupi

INA Grupu čini više zavisnih društava u potpunom ili djelimičnom vlasništvu INA, d.d. ​
Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvatska. ​
Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31.12.2023. bio je 9.476. ​

Grupa ima dominantnu ulogu u naftnom biznisu u Hrvatskoj, istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.​

Više informacija na stranici: INA d.d.