Kupci

Loživa ulja

Euro Luel (loživo ulje ektra lako)
Kvalitet Euro loživog ulja ekstra lakog je u skladu sa Uredbom o kvalitetu tekućih naftnih goriva.​
Prodaja i distribucija Euro loživog ulja ekstra lakog (LUEL) obavlja se na cijelom području Crne Gore po pristupačnim i transparentnim prodajnim cijenama goriva važećima na dan isporuke.​

Lus I (Mazut)
Loživo ulje srednje, ostatno je gorivo koje se pri prevozu, skladištenju i upotrebi mora predgrijavati.​ Kao gorivo za proizvodnju toplotne energije koristi se za industrijske peći i velike energetske jedinice. Nastaje frakcioniranjem naftnih destilacijskih ostataka s graničnom vrijednosti količine sumpora u loživom ulju srednjem od najviše 1,0% m/m. Kvalitet loživog ulja srednjeg usklađena je sa Uredbom o kvalitetu tekućih naftnih goriva.