Održivi razvoj

Klima i životna sredina

U vremenima značajne socio-ekonomske neizvjesnosti, klimatskim promjenama i rizikom od poremećaja tradicionalnih industrija i radnih mjesta, INA Grupa odlučna je osigurati kontinuirani rad na upravljanju uticajima na životnu sredinu. Svjesni smo da loše upravljanje životnom sredinom može pridonijeti operativnom riziku, narušiti ugled kompanije i uticati na finansije te da je minimiziranje našeg ekološkog otiska ključno za održavanje naše dozvole za rad. U skladu sa zahtjevima kupaca, dobavljača, zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih učesnika, nastojimo kontinuirano poboljšavati poslovne procese, kvalitet proizvoda i usluga te se okrenuti prema nisko ugljičnoj kružnoj ekonomiji.​

Svi želimo živjeti u boljem, sigurnijem i čistijem svijetu, a za to moramo preći na nisko ugljični, kružni ekonomski model. Sistem upravljanja Zaštitom zdravlja, sigurnosti i životne sredine INA Grupa je okvir koji pomaže sprovesti Politiku zaštite zdravlja, sigurnosti, životne sredine i društvene odgovornosti u djelo uspostavljajući zajednička očekivanja za rješavanje rizika za životnu sredinu. 

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene široko su prihvaćen izazov koji zahtijeva hitnu reakciju. Evropska komisija je predstavila paket „Fit for 55”, koji sadrži niz zakonskih prijedloga kako bi klimatske, energetske i porezne politike EU te korišćenje zemljišta i promet učinili prikladnima za postizanje cilja Evropskog zelenog dogovora o smanjenju neto emisija stakleničkih plinova od najmanje 55 % do 2030. u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. Kako bi dostigli navedeni cilj, transformacija industrije je neizbježna i ne treba se smatrati samo prijetnjom, već i velikom prilikom. INA Grupa treba i može biti dio rješenja kada je riječ o zelenoj tranziciji, te se ne zadržava samo na svojim tradicionalnim djelatnostima.  ​

Evropski sistem trgovanja emisijskim jedinicama (eng. European Union Emissions Trading System, EU ETS) jedan je od temeljnih mehanizma Evropske unije u borbi protiv klimatskih promjena. Unutar Sistema, dio emisijskih jedinica (jedna emisijska jedinica = 1 tona CO2) se dobija besplatno te one služe za „pokrivanje“ emisija iz prethodne godine. Ako postrojenje ima manjak emisijskih jedinica u odnosu na verifikovane emisije, ostatak kupuje na tržištu putem aukcija. Kako bi se postigao ukupni cilj EU-a za smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030. godine, organizacijske jedinice obuhvaćene EU ETS-om moraju smanjiti svoje emisije. Sva četiri INA Grupa ETS postrojenja usklađena su sa pravilima 4. razdoblja trgovanja emisijama stakleničkih plinova koje je važeće od 2021. do 2030. godine.​

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sistemsko upravljanje zaštitom životne sredine sastavni je dio poslovne politike INA Grupe, a sve makroorganizacijske jedinice, koje imaju stvarni ili potencijalni značajan uticaj na životnu sredinu, imaju sertifikovane sisteme upravljanja životnom sredinom prema normi ISO 14001.​

BRIGA O OTPADU

Pri proizvodnji i preradi nafte i plina nastaju različite vrste otpada te su sa ciljem smanjivanja njihovog nastanka i povećanja udjela prerađenog otpada izrađeni Ključni ciljevi upravljanja otpadom INA Grupe za razdoblje 2018. – 2021. koji su glavna smjernica prilikom kreiranja aktivnosti upravljanja otpadom. INA Grupa posluje u skladu s najvišim standardima i najboljim industrijskim praksama u području zaštite životne sredine te je usmjerena prema daljnjem razvoju sistema upravljanja otpadom.

ZAŠTITA VODE

U cilju postizanja konkretnih koraka prema održivom poslovanju, a imajući na umu važnost vode kao resursa za industriju nafte i plina, upravljanje vodama jedan je od strateških ciljeva INA Grupe. Kako bi se smanjio negativan uticaj na površinska i podzemna vodena tijela, izrađujemo detaljni plan upravljanja vodama sa procjenom uticaja na vode (podzemne vode, površinske vode, kvalitet i količina), kako bismo utvrdili mogućnosti poboljšanja i smanjenja zahvata vode. Voda koju koristimo dolazi iz različitih izvora: može biti površinska ili podzemna voda, sanitarna i morska voda.​

BIORAZNOLIKOST

Očuvanje bioraznolikosti jedna je od temeljnih vrijednosti. Prilikom svakog novog zahvata za koji je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu izrađuje se Studija uticaja na životnu sredinu. U njoj su opisane sve komponente životne sredine i mogući uticaji zahvata na životnu sredinu pa tako i na bioekološka obilježja te su detaljno propisane sve mjere zaštite životne sredine. ​

Izradili smo baze podataka o svim lokacijama s ciljem identifikovanja onih koje se nalaze u osjetljivim područjima zbog bioraznolikosti (geografski i zakonski određeno područje koje je zaštićeno sa ciljem očuvanja biološke i prostorne raznolikosti, uključujući NATURU 2000), kulturološki osjetljivom području (mjesto koje je zaštićeno zbog svoje kulturne ili rekreativne vrijednosti) i vodno osjetljivom području (područja sa liste Ramsarske konvencije i sušna područja).