Održivi razvoj

Zdravlje i sigurnost

Dugoročni poslovni uspjeh INA Grupe moguć je samo u uslovima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti naših radnika, radnika izvođača, lokalne zajednice kao i životne sredine.​

INA Grupa je ispred sebe postavila grupni cilj Nula incidenata čija je ambicija sigurno poslovanje bez gubitaka unutar svih djelatnosti INA Grupe. Svako ko radi za INA Grupu nastoji postići ovaj cilj svaki dan.​

Svakodnevno poslujući u rizičnim okolnostima, INA Grupa oslanja se na učinkovit i održiv Sistem upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i životnom sredinom, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informisanju te aktivnom uključivanju zaposlenih u unapređenje ZZS na radu.

  • Zaštita na radu​
  • Upravljanje procesnom sigurnošću​
  • Zaštita od požara