O kompaniji

Zaštita ličnih podataka

OPŠTA NAČELA

INA – CRNA GORA d.o.o. (dalje: INA CG) ozbiljno shvata zaštitu vaših ličnih podataka i preduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu sa najboljom praksom i obavezama koje propisuju crnogorski zakoni.​

Informacijski sistem koji se koristi u kompaniji zaštićen je u skladu sa najboljim praksama i standardima, fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača. ​

Konkretna svrha i načini obrade vaših ličnih podataka uveliko zavise od vrste poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite ličnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani duže čuvati lične podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (npr. radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Tačnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših ličnih podataka takođe su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim ličnim podacima imaju isključivo ovlašćene osobe u INA-i CG i partneri koji nam pružaju poslovnu podršku (Obrađivači). Obrađivači moraju ispunjavati sve uslove za sprovođenje tehničkih, kadrovskih i organiozacionih mjera za zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.​

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, zaposleni u kompaniji se edukuju o važnosti očuvanja i zaštite privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svom poslovanju. ​
Ako se ne slažete s Politikom zaštite ličnih podataka u INA-i CG molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje lične podatke. Svaka promjena INA CG politike privatnosti biće objavljena na ovoj mrežnoj stranici.​

KLJUČNE INFORMACIJE

Rukovalac zbirke ličnih podataka

Rukovalac zbirke ličnih podataka je INA – CRNA GORA d.o.o, Podgorica, Oktoih 2, 81000 Podgorica, PIB: 02305054.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu ličnih podataka na koji možete slati svoje upite:

Adresa: Oktoih 2, Podgorica, n. r. Službenika za zaštitu ličnih podataka

Adresa e-pošte: zlp@inacg.me

Svrha obrade i pravna osnova za obradu ličnih podataka

INA CG kao rukovalac zbirke ličnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one lične podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njenih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobijeni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sledećeg:

1. izvršenja ugovornih obaveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili za preduzimanja radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, lične podatke obrađujemo radi zadovoljenja  legitimnih interesa ključnih za naše poslovanje. Takav legitiman interes može biti:

 • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
 • otkrivanje počinitelja krivičnih djela i sprečavanje prevara
 • zaštita osoba i imovine
 • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja tržišta radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
 • odgovaranje na vaše upite i komentare

3. nužnog poštovanja zakonskih obaveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti INA CG mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obaveza. Na primjer, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poreznim propisima itd.

4. obrade ličnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih u saglasnosti, isključivo nakon što zaprimimo vašu saglasnost za obradu ličnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša saglasnost je neuslovljena i data slobodno. Pritom takođe zadržavate pravo da opozovete svoju saglasnost u svakom trenutku. Ako ćemo vaše lične podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali saglasnost, prije takve obrade pružićemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje lične podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Najprije obrađujemo one lične podatke koje prikupimo tokom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, PIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. Međutim, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (npr.  Centralni registar privrednih subjekata).

Jeste li obavezni dostaviti nam lične podatke?

Niste obavezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskraćivanja dostavljanja traženih podataka INA CG neće moći sa vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obaveze.

Razdoblje u kojem će se podaci čuvati

INA CG će vaše lične podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njena ugovorna ili zakonska obaveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade ličnih podataka na temelju saglasnosti, kada u trenutku povlačenja vaše saglasnosti prestaje obrada. Saglasnost možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

 • na adresu e-pošte zlp@inacg.me
 • na adresu INA – CRNA GORA d.o.o, Oktoih 2, Podgorica, n. r. Službenika za zaštitu ličnih podataka

Napominjemo da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade temeljene na saglasnosti prije njenog povlačenja.

Ako vaši lični podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, biće uništeni, osim kada je daljne čuvanje propisano zakonom.

Na primjer, podaci o korisnicima INA kartice čuvaju se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju INA kartice, odnosno nakon okončanja ugovora onoliko dugo koliko je potrebno da se riješe eventualna otvorena potraživanja ugovornih strana ili sl.

Ko je primalac vaših ličnih podataka?

INA CG se obavezuje čuvati vaše lične podatke i neće ih prenositi odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružaocima usluge koje angažujemo kao  Obrađivače za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (npr. računovodstveni servis, društvo TOP RAČUNOVODSTVO SERVISI d.o.o.
 • svojim pružaocima usluge osiguranja potraživanja te informisanja o bonitetu i monitoringu Kupaca fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu privrednu djelatnost, a u svrhu razvoja i unapređenja prodajnih politika u INA-i CG,
 • agencijama za istraživanje tržišta kao svojim pružaocima usluga kada se lični podaci koriste u svrhu kontaktiranja za potrebe istraživanja tržišta,
 • preduzećima za naplatu i otkup potraživanja, bankama, faktoring društvima te ostalim pravnim osobama u slučaju postojanja interesa naše kompanije za angažman navedenih preduzeća u cilju smanjenja opterećenja potraživanja za naše poslovanje,
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. Poreska uprava, MUP)
 • kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom tužilaštvu, odnosno drugim tijelima u jednako vrijednim pravnim postupcima te advokatskim kancelarijama koje nas zastupaju u postupcima radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih interesa,
 • kada je INA CG zakonski dužna dostavljati te podatke.

Koja su vaša prava povezana sa obradom ličnih podataka?

Zavisno od pravne osnove obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti obavještenje da li se vaši lični podaci obrađuju od strane INA CG
 • zatražiti pristup ličnim podacima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji ličnih podataka koji se obrađuju, primaocima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju čuvanja
 • zatražiti ispravak netačnih, odnosno dopunu nepotpunih ličnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu ličnih podataka rukovaocu zbirke ličnih podataka (Službeniku za zaštitu ličnih podataka)
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete saglasnost kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti prevladava nad legitimnim interesom INA-e CG za obradu, kad je to potrebno radi poštovanja zakonskih obaveza kojima podliježe INA CG te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se npr. u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštovanja zakonskih obaveza kojima podliježe INA CG, radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, na primjer kada osporavate tačnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu tačnost
 • prenijeti podatke drugom rukovaocu zbirke ličnih podataka ako se obrada temelji na saglasnosti ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada sprovodi automatizovano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti zahtjev za zaštitu prava nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP).

Traženje pristupa ličnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravke vaših ličnih podataka

Ako želite pristup svojim ličnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi ličnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu ličnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu ličnih podataka

Ako smatrate da INA CG nema zakonsku osnovu obrađivati vaše lične podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu ličnih podataka.

U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše lične podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.